RSS
A A A
SmodBIP

Ochrona danych osobowych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Z dniem 25 maja 2018 roku w Bursie Regionalnej w Ostrołęce został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Krzysztof Laszczkowski

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Bursie Regionalnej w OstrołęceNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka, jest Dyrektor Bursy, tel. 29 760 28 01.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Bursie Regionalnej w Ostrołęce możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ckziu.ostroleka.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.

Bursa Regionalna w Ostrołęce przetwarza dane osobowe wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach, zawartej z Panią/Panem umowy lub Pani/Pana zgody.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Bursie Regionalnej w Ostrołęce są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. a-c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b) oraz dedykowane bursom szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie których realizowane są w bursie procesy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i zatrudnienia.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mogą wnieść Państwo pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie aktów prawnych w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji (zgodnie z instrukcją kancelaryjną), zgodnie z obowiązującymi bursę przepisami prawa (w szczególności prawa oświatowego i podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.Opublikował: Krzysztof Laszczkowski
Publikacja dnia: 02.06.2018
Podpisał: Alina Ambroziak
Dokument z dnia: 02.06.2018
Dokument oglądany razy: 237